Auto Romar

PRIVACYVERKLARING

VERSIE: 5-6-2018

PRIVACY

Autobedrijf Auto Romar B.V.* hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Auto Romar B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, voor meer informatie lees het kopje ‘Verstrekking aan derden’;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring (of in algemenere zin) vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens of vul het formulier in op de website: 

Auto Romar B.V.

Christiaan Huygensweg 16
3225 LD Hellevoetsluis

E-mailadres: info@autoromar.nl
Telefoon: 0181- 312 569

WAARVOOR WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Uw persoonsgegevens worden door verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Leveren van diensten en producten conform een overeenkomst; verhuur, verkoop, offerte, financiering, onderhoud, verzekeringen, mobiliteitsservice, autoschade, reparatie, uitvoeren van APK, leasen
 • Orderaanvragen, offertes, facturen, reserveringen op papier
 • Orderaanvragen, vragen, klachten, reserveringen via de website
 • Leveren van nieuws, reclame, informatieverstrekking, APK herinneringen, verjaardagskaarten (als u hier toestemming voor heeft gegeven)
 • Leveren van informatie op de website, afspraken via online verwerking
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten en behandelen van personeelszaken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslachtstitel
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Voertuig kentekenplaat
 • Chassisnummer
 • Kopie paspoort, ID-kaart, rijbewijs waarop pasfoto niet zichtbaar is

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor onder andere:

 • Autoverhuurautoverkoop
 • Autoverzekeringen
 • Financiering voor auto
 • Leasen van een auto
 • Autoschade
 • Mobiliteitsservice
 • Full-service marketingtool

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Auto Romar B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

 • Autorisatie beperkt tot administratie medewerkers;
 • Back-up op een beveiligde harde schrijf;
 • Gegevens die niet meer nodig zijn worden vernietigd nadat het bewaartermijn verstreken is;
 • Alle medewerkers houden zich aan het gestelde geheimhoudingsplicht;
 • Gegevens worden alleen verstrekt aan derden als dit met een geldig doel nodig is en er is daarvoor een verwerkersovereenkomst opgesteld zodat deze beveiligd blijven.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

WIJ GEBRUIKEN COOKIES VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN

Auto Romar B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

DEZE PRIVACYVERKLARING IS MET ZORG OPGESTELD. AUTO ROMAR B.V. BLIJFT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD EN TOEPASSING VAN DIT DOCUMENT.

 

*) Deze verklaring is ook van toepassing op Auto Romar Spijkenisse B.V. en Romar Tyres B.V.

 

DISCLAIMER

De informatie op onze website(s) is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Echter, veranderingen in modellen, technische specificaties, visuele presentaties of elke andere informatie op onze website(s) zijn altijd voorbehouden. Aan de inhoud van de website(s) van Auto Romar B.V. (“Auto Romar”) kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten en prijzen 

Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site zijn altijd onder voorbehoud. Auto Romar behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder aankondiging vooraf wijzigingen aan te brengen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie. Getoonde kleuren en materialen zijn een grafische weergave en kunnen afwijken van de werkelijke kleuren. Wijzigingen en alle rechten voorbehouden. Aan de inhoud van de Auto Romar website(s) kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Alle visuele weergaven van producten, teksten software en ander materiaal op de website zijn eigendom van Auto Romar. Ze mogen niet worden gereproduceerd of anderszins worden opgeslagen, anders dan nodig is om de pagina online te bekijken. Het zonder toestemming van Auto Romar kopiëren, verspreiden of verzenden van materiaal van deze website is verboden.

Handelsmerken

Het handelsmerk, de logo's, afbeeldingen en servicevermeldingen op deze website zijn eigendom van de Mitsubishi Motors Group, Profile Nederland B.V., Autohopper Nederland B.V. en Auto Romar B.V. Zij mogen niet worden gebruikt, gedownload, gekopieerd of op wat voor manier dan ook worden gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende partij.

Persoonlijke gegevens

Auto Romar haalt geen persoonlijke gegevens op, tenzij deze op vrijwillige basis worden verschaft. Echter, door het invullen van een aanvraagformulier of het zenden van een e-mail, geeft de bezoeker Auto Romar automatisch toestemming om deze persoonlijke gegevens op te slaan en aan te wenden voor marketingdoeleinden.

Privacy beleid

Auto Romar streeft ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u mogelijk via deze website verstrekt, worden door Auto Romar voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacywetgeving. Door u verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid

Auto Romar wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor directe, indirecte, incidentele of speciale schade die het gevolg is van, of op een of andere manier te maken heeft met, uw toegang tot of het gebruik van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade veroorzaakt door computervirussen of door het gebruik van de informatie op de website.

Vragen

Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met ons bedrijf via het contactformulier.

 

VERKOOP & SERVICE 

Auto Romar Hellevoetsluis

Christiaan Huygensweg 16
3225 LD Hellevoetsluis
T. 0181 312 569
E. info@autoromar.nl

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 08:00-18:00
Zaterdag 09:00-17:00

SERVICE

Auto Romar Spijkenisse

Boyleweg 14
3208 KA  Spijkenisse
T. 0181 708 081
E. spijkenisse@autoromar.nl

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag 08:00-17:30
Zaterdag 09:00-13:00

Copyright © 2023 Auto Romar. Alle rechten voorbehouden. Created by VDLX
Privacy